Disclaimer

  1. Home
  2.  » Disclaimer

DISCLAIMER

Disclaimer voor Toegang tot en gebruik van de Kers IT B.V. internetsites (hierna “sites”) en de gerelateerde internetapplicaties van Kers IT B.V. (hierna “applicaties”) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden in onze disclaimer, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de sites gesteld. Gebruik van deze sites en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de sites.

1.
Deze sites en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Kers IT B.V. of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze sites aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2.
Kers IT B.V. noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze sites of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze sites aanwezig is.

3.
Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Kers IT B.V. gecorrigeerd zullen worden naar Kers IT B.V. ‘s goeddunken. Ook wordt de informatie op deze sites regelmatig bijgewerkt. Kers IT B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze sites verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze sites toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze sites. Om deze reden sluit Kers IT B.V. alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze sites.

4.
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Kers IT B.V. herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de websites zijn het eigendom van Kers IT B.V. . Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Kers IT B.V. .

5.
De op deze sites genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.

6.
Alhoewel Kers IT B.V. al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze sites virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze sites ophaalt.

 

UW ZAAK IN UW ZAK

MCL maakt het mogelijk om uw gehele organisatie inzichtelijk te krijgen op uw smartphone. U heeft alleen maar een internet verbinding nodig.

Meer informatie